Recollida d’oli

La xarxa té dos àmbits d’acció. Per una banda coordina la recollida d’oli en diferents punts habilitats (taques) mitjançant la Central d’Abastiment Catalana (CAC). Per altra banda també es promociona l’auto-ocupació de persones o col·lectius que vulguin recollir i transportar l’oli fins un Centre de Transformació.

Els tipus d’olis que poden ser recollits han de ser d’origen vegetal, per exemple: oliva, gira-sol, colza, etc…

A través de la xarxa de recollida SOLIDÀRIA

La xarxa de recollida solidària pretén reciclar l’oli vegetal de l’ús domèstic i altres usos no regulats; a la vegada que fomenta el transport cooperatiu, afavorint el desenvolupament de la CAC.

Va dirigit especialment a totes aquelles comunitats que vulguin entregar el seu oli per un ús comú. S’ha pensat especialment per als Rebost de la CIC (espais d’intercanvi i abastiment d’àmbit local). Tots els projectes que gestionen la recollida d’oli solidària s’anomenen Taca.

Funcionament de les taques:

Les taques funcionen com un punt verd de recollida d’oli utilitzat. Per fer-ho, es pot sol·licitar un (o varis) bidó de 25 Litres a l’adreça posahioli@cooperativa.cat

Quan aquest bidó està ple existeixen dos opcions: o bé la pròpia taca contacta amb el Centre de Transformació més pròxim per fer-ne entrega (es pot consultar el mapa on-line on visualitzar tots els centre de transformació actius), o bé contactar directament amb la xarxa a través del correu per rebre un assessorament i resoldre-ho.

Retribucions

Per tal d’impulsar aquestes activitats sense ànim de lucre es contemplen les següents retribucions:

Qui entrega? A qui s’entrega? Preu
Taca CAC 15 c/litre
Taca Centre de Transformació 25 c/litre
CAC Centra de Transformació 25 c/litre**

** o bé un 45% en biodièsel o bé un 70% en oli filtrat.

Per habilitar-se com a taca, pot resultar necessari habilitar un vehicle pel transport de l’oli: consulta l’apartat Transport del punt 2.2.1 d’aquest document per donar-se d’alta.

ACTUALITZACIÓ: També es contempla la possibilitat de centrals d’emmagatzematge, on es guarda l’oli en grans quantitats. Aquestes solen ser popers a grans nuclis de població, però que per limitació d’espai no el poden transformar. La retribució màxima de 5 c/Litres, essent variable, en funció de les quantitats i indret.

Si vols constituir-te com a taca només has de d’entrar a la apartat Vols ser taca? i complimentar el formulari per tal d’apareixer al Mapa d’Autogestió de la Cooperativa Integral Catalana per que els usuaris puguin trobar la mes propera.

A través de la xarxa de recollida SOCIAL

La Xarxa de recollida d’oli social fomenta la recollida a l’engròs, facilitant tots els tràmits legals per tal de recollir oli en espais regulats (grans restaurants, empreses, etc).

Va dirigida a totes les persones i/o col·lectius que dinamitzin la recollida a l’engròs i ho portin fins al Centre de Transformació més pròxim.

Per tal de fomentar aquestes activitats que repercutiran en un bé comú s’han establert les següents retribucions, essent negociables depenent de cada persona i centre de transformació local:

  • Transport fins a la Central de Transformació més pròxima: 25 cèntim/litre oli brut.

Aspectes legals a tenir en compte:

Transport:

Quan es transporta oli valorat com a residu fa falta el carnet de transportista. Per obtenir aquest carnet sols ho has de comunicar a la xarxa (posahioli@cooperativa.cat) i facilitar: Matricula, càrrega (PMA-Tara), Identificació caixa (si s’escau) Categoria segons els reglament (si s’escau) I Tipus.

Tot i això, si la quantitat és petita, sempre és pot al·legar que és oli d’ús propi, i s’està portant a la deixalleria.

Recollida acreditada:

Alguns establiments/empreses necessiten justificar què en fan de l’oli utilitzat. Així doncs les empreses de recollida d’oli han d’entregar un “full de seguiment” en aquests establiments.

Hi ha dos tipus de full de seguiment:

  • Full de seguiment simple: permet la recollida a un establiment. El cost és de 2,783 €.
  • Full de seguiment itinerant: permet la recollida de fins a 20 establiments, però ha de ser en un únic dia. El cost és de 2,783€.

Obtenció del full de seguiment:

El full de seguiment s’ha d’anar a buscar a l’Agència de Residus Catalana (ARC) més pròxima. Per fer-ho podeu facilitar les dades de la CIC (Xarxa Integral de professional i usuàries SCCL CIF: F65343287).

Un cop demanat, l’ARC entrega un full de pagament que s’ha de fer a les oficines del BBVA. Es pot fer via telefònica aquest procés.

Amb el justificant de pagament s’ha de tornar a l’ARC, qui us farà entrega dels fulls de seguiment.

Omplir el full de seguiment:

Per omplir el full de seguiment és necessita:

  1. L’empresa a qui se recull l’oli
  2. El número del carnet de transportista
  3. El número de l’empresa de gestió de residus autoritzada a qui es fa entrega de l’oli utilitzat.

Per omplir els fulls de seguiment enviar un correu a: posahioli@cooperativa.cat

Comments are closed.