Document base

Grup de treball de l’Oficina de Transport

Versió 10Desembre2013

Posa-hi Oli

Xarxa de recollida d’oli i transformació pel seu ús com a combustible

1. Presentació

Posa-hi Oli consisteix en organitzar una xarxa de recollida d’oli utilitzat per tal de realitzar la seua transformació com a combustible, així com reduir el consum de combustibles.

És un projecte cooperatiu i autogestionat, sense ànim de lucre i amb l’objectiu de facilitar l’accés al transport com un bé comú.

1.2 Contextualització

Posa-hi oli s’emmarca dins l’Oficina de Transport (OT) del Sistema Públic Cooperativista (SPC) de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), els objectius d’aquesta es poden desglossar de la següent manera:

 

 • Conscienciació: del que implica el transport de les persones, amb els seus costos directes i indirectes, per al medi ambient i les persones per tal que a partir d’aquesta reflexió puguem caminar cap al transport gratuït.
 • Autonomia: per reduir la dependència cap al petroli i altres combustibles derivats, i sortir de les multinacionals i els estats que redueixen l’empoderament humà per caminar cap a una autogestió col·lectiva real.
 • Cooperativisme: fomentar la propietat col·lectiva i els transport col·lectiu. Sortir de l’individuo individualista amb les seues propietats d’ús únic.
 • Visió eco-lògica i sostenible: organitzar-se la vida per tal que l’habitual sigui el transport a peu, en bicicleta o bé amb l’ús combustibles de Km 0.
 • Desobediència: respectar la regla del sentit comú universal, i quan sigui irremediable intentar esquivar les ordres d’un Estat que venen dictades per les empreses gestores (transport públic, peatges, etc) essent perjudicat el poble.

 

Organigrama de l’Oficina de Transport del SPC de la CIC

 

 

 

 

 

 

2. Xarxa de recollida d’oli

La xarxa té dos àmbits d’acció. Per una banda coordina la recollida d’oli en diferents punts habilitats (taques) mitjançant la Central d’Abastiment Catalana (CAC). Per altra banda també es promociona l’auto-ocupació de terceres persones o col·lectius que vulguin recollir i transportar l’oli fins un Centre de Transformació.

Els tipus d’olis que poden ser recollits han de ser d’origen vegetal, per exemple: oliva, gira-sol, colza, etc…

NOTA: no serveixen els olis de motor, sintètics o minerals.

2 .1 A través de la xarxa de recollida SOLIDÀRIA

La xarxa de recollida solidària pretén reciclar l’oli vegetal procedent de l’ús domèstic i altres usos no regulats, mitjançant l’entrega d’oli de moltes persones individuals en punts habilitats de recollida d’oli. (taques)

Tot local, espai que estigui obert o semi-obert al públic es pot adherir a la xarxa i convertir-se en una Taca. Hi tenen especial rellevància els Rebost de la CIC. (espais d’intercanvi i abastiment local).

2.1.1 Les taques d’oli:

Què son?Les taques funcionen com un punt verd de recollida d’oli utilitzat.

Com donar-se d’alta? En primer instància l’espai s’ha de donar d’alta com a Taca. Ho ha de fer mitjançant el correu electrònic posahioli@cooperativaintegral.cat posteriorment s’ha d’omplir un formulari per finalitzar el procés d’alta. Convertir-se en taca és gratuït!

Funcionament? Un cop donat l’espai d’alta, l’espai s’equiparà amb un bidó (preferiblement de 25 litres), un embut i un drap. En aquest bidó s’aniran depositat l’oli aportat per les diferents persones veïnes de la taca. Quan aquest bidó estigui ple, la taca es posarà en contacte (via correu-e) amb la xarxa Posa- hi Oli, i concretaran la recollida. També es pot posar en contacte directament amb el Centre de Transformació més pròxim, per tal de que aquest li faci la recollida.

Retribucions: la xarxa Posa-hi Oli és un projecte sense ànim de lucre. Tot i això per tal d’incentivar i donar cabuda a la reciprocitat s’han establert uns intercanvis mínims. Aquests intercanvis sempre seran amb moneda social (Aquest intercanvis poden variar la forma i el contingut sempre que les dos parts hi accedeixin, s’anima també a entrar en el cercle de la gratuïtat i la donació).

A continuació una taula per calcular els intercanvis en moneda social:

 • La Taca dóna l’oli a la Central d’Abastiment Catalana —> 0,12 ecos/litre (percep la taca)
 • La Taca dóna l’oli al Centre de Transformació ———–> 0,23 ecos/litre (percep la taca)
 • La CAC dóna l’oli al Centre de Transformació ———–> 0,11 ecos/litre (percep la CAC)

Facilitar la creació: Per tal de facilitar el procés de creació i difusió de Taques d’aquesta xarxa es posa a disposició:

 • Un bidó (o dos) de 25 Litres per tenir a la Taca (consultar disponibilitat al correu).
 • La possibilitat de fer una xerrada de difusió per explicar de forma holística l’ús d’aquest oli com un bé comunal (en aquest cas la Taca s’ocuparà de fer difusió en l’àmbit local).

1.2.3 Central d’emmagatzematge

Tot i que no es gaire habitual, també existeixen Central d’Emmagatzematge. Aquests espais accepten de guardar l’oli durant una temporada fins arribar a un mínim que pot estar situat entre els 100 i 1000 litres d’oli.

Es preveu que aquestes centrals no siguin retribuïdes especialment pel cas. Sinó, que ho facin quan aquestes portin l’oli a la Central de Transformació més propera.

2.2 A través de la xarxa de recollida SOCIAL

 

La Xarxa de recollida d’oli social fomenta la recollida a l’engròs, facilitant tots els tràmits legals per tal de recollir oli en espais regulats (grans restaurants, empreses, etc).

 

Va dirigida a totes les persones i/o col·lectius que dinamitzin la recollida a l’engròs i ho portin fins al Centre de Transformació més pròxim.

 

Per tal de fomentar aquestes activitats que repercutiran en un bé comú s’han establert les següents retribucions, essent negociables depenent de cada persona i centre de transformació local:

 • Recol·lecció i transport fins a la Central de Transformació més pròxima: 0,23 unitat monetàries/litre oli brut.

 

2.2.1 Aspectes legals a tenir en compte:

Transport:

Quan es transporta oli valorat com a residu fa falta el carnet de transportista.

Per obtenir aquest carnet sols ho has de comunicar a la xarxa (posahioli@cooperativaintegral.cat) i facilitar: Matricula, càrrega (PMA-Tara), Identificació caixa (si s’escau) Categoria segons els reglament (si s’escau) i Tipus.

Tot i això, si la quantitat és petita, sempre és pot al·legar que és oli d’ús propi, i s’està portant a la deixalleria.

 

Recollida acreditada:

Alguns establiments/empreses necessiten justificar què en fan de l’oli utilitzat. Així doncs les empreses de recollida d’oli han d’entregar un “full de seguiment” en aquests establiments.

 

Dins la xarxa Posa-hi oli es proposen tres formes diferents de recollir l’oli dels establiments que exigeixen un paper conforme s’ha recollit l’oli.

 1. Recollir una part de l’oli: Si l’establiment ja té una empresa acreditada, es pot proposar a l’establiment que guardi la meitat de l’oli per nosaltres i l’altre meitat per l’empresa acreditada, d’aquesta forma no cal presentar cap paper.
 2. Tiquet de recollida Posa-hi Oli: (disponible a partir de gener 2014) S’han creat uns albarans de recollida conforme la recollida es fa a nom de Posa-hi Oli, aquest paper se li entrega a l’establiment en cada recollida.
 3. Recollida oficial: és la menys recomanada per vàries raons, principalment perquè cada recollida suposa un cost de 2,783€. Pels detalls de com es fa enviar un correu electrònic.

3. Contacte

La Xarxa Posa-hi Oli és un grup de treball dins l’Oficina de Transport del Sistema Públic Cooperativista de la Cooperativa Integral Catalana.

3.1 Posa-hi oli

 • Correu electrònic: posahioli@cooperativaintegral.cat
 • Telèfon d’atenció: Òscar 686493037 (cada dia de 18h a 22h preferentment)
 • Espai web: http://posahioli.cooperativa.cat
 • Visualitzar les taques i centres de transformació: http://posahioli.cooperativa.cat/mapa

3.2 Oficina de Transport

4. Tasques de la Xarxa Posa-hi Oli:

 • Donar a conèixer la xarxa.
 • Tasca proactiva en la creació de Taques.
 • Suport i acompanyament a les Taques.
 • Coordinació entre les Taques, la CAC i els Centres de Transformació
 • Resoldre dubtes legals quan sigui necessari.
 • Gestionar i actualitzar el web posahioli.cooperativa.cat en l’apartat de mapeig.
 • Gestionar el correu: posahioli@cooperativaintegral.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I. Costos de producció de biodièsel estimades

Per tal de fer els càlculs de les diferents retribucions s’ha estimat que la producció de biodièsel de manera autogestionada pot tenir el següent cost:

 • 12 cèntims recollida fins al rebost (+25L.) [rebost]
 • 23 cèntims recollida fins a la central de transformació [tenir en compte que 12 podrien ser pel rebost o altres]
 • 15 cèntims materials (sosa + metanol) [materials]
 • 7 cèntims: electricitat, amortització materials, etc [costos fixes i variables]
 • 15 cèntims: mà d’obra + imprevists de la modalitat artesana, [projecte d'autoocupació]

 

Producte final (biodièsel). 60 centims/litre.

 

Aquest resum és sols a títol orientatiu. L’objectiu d’això és que serveixi per tenir una idea per fixar els intercanvis no-monetaris. Per exemple, 1 Litre de biodièsel per cada 3 litres d’oli brut aportat.

 

Versió per imprimir: enllaç

Comments are closed.